Even voorstellen
Hieronder een kort interview met Daan van Straalen.

***For English: see below***

Welke opleiding /studie doe jij? Aan welke school?
Ik doe op het moment de Engelstalige opleiding Mechatronics bij Fontys Hogeschool voor Engineering in Eindhoven.

Waarom heb jij die opleiding gekozen?
Na het afmaken van mijn MBO opleiding Mechatronica wilde ik graag doorleren. En ik wilde dit graag op een hoger niveau kunnen doen. Ook wou ik graag de internationale opleiding doen in plaats van de Nederlandstalige opleiding, omdat ik het belangrijk vind om je vak internationaal uit te kunnen voeren.

Waar woon je op dit moment?
Ik woon momenteel op kamers in de mooie stad Eindhoven.

Waarom heb jij gekozen voor Team Rembrandts?
In het tweede jaar van mijn opleiding wilde ik graag een project met veel uitdaging doen. Van de teams die destijds bij Fontys Engineering actief waren, vond ik Team Rembrandts het meest interessant. Dit onder andere vanwege de aanpak en de visie die zij hadden op robotica onderwijs middels deelname aan de First Robotics Competitie FIRST. Het team biedt ruimte voor individuele ontwikkeling en er zijn ook gemeenschappelijke doelen.

First Robotics Competitie FIRST
Kan je uitleggen waar de First Robotics Competitie FIRST voor staat? De FIRST Robotics Competition (FRC) is een internationale robotica competitie voor middelbare scholen. Elk jaar werken teams van middelbare scholieren, coaches en mentoren gedurende een periode van zes weken aan het bouwen van robots die in staat zijn om te concurreren in het spel van dat jaar. De robot kan tot wel 57 kg wegen! Robots voeren taken uit zoals:

 • het scoren van ballen in doelen,
 • het plaatsen van binnenbanden op rekken,
 • het ophangen aan staven en
 • het balanceren van robots op evenwichtsbalken.

Het spel, samen met de benodigde takenset, verandert jaarlijks. Hoewel teams tijdens de jaarlijkse Kickoff een set standaard onderdelen krijgen, mogen en worden we ook aangemoedigd om gespecialiseerde onderdelen te kopen of te maken. De FIRST Robotics Competition is een van de vier robotica-competitieprogramma’s die worden georganiseerd door FIRST, de andere drie zijn:

 • FIRST Lego League Explore,
 • FIRST Lego League Challenge,
 • FIRST Tech Challenge
 • en wij doen mee in de FIRST Robotics Competition.

Sinds wanneer ben jij lid bij Team Rembrandts?
2019

Wat was de naam van het spel tijdens jouw eerste bouwseizoen?
Destination Deep Space

Wat is de naam van de robot die toen gebouwd is?
Andromoda

Wanneer ben jij voor het eerst meegegaan naar een internationale wedstrijd?
De wedstrijden vinden o.a. plaats in de USA. Ik ben het eerste jaar meegegaan in 2019 naar de de voorrondes (Regionals) en de wereldkampioenschappen (Worlds). In 2019 zijn we naar 2 regionals geweest in Los Angeles.

Beschrijf eens een hoogte punt van die reis
Op de eerst dag van competitie liepen we met ons team van ons Hostel naar de Regional. We waren dat jaar met meer teamleden dan ooit tevoren, vooral omdat we naar Los Angeles (LA) gingen. We waren met 60 team leden. De sfeer was erg goed en hebben met z’n hard gewerkt. Ook hebben we andere teams geholpen met hun robot.

Wereldkampioenschap 
Wat ik het mooiste vond, is de laatste wedstrijd uitslag van dat jaar: de tie-breaker in de finale in op het wereldkampioenschap in Detroit. Die wedstrijd hebben we gewonnen en werden wereldkampioen! We kunnen nog steeds trots zijn op wat we hebben bereikt.

Leg kort uit wat je ziet op de foto
We zijn op het moment bezig met het maken van backpack robots. Deze bestaan vooral uit plaatmateriaal dat gezet moet worden. Op de foto ben ik bezig met het zetten van een van de zijkanten van deze robot.

Waarom heb jij juist op die manier jezelf in beeld gebracht?
Deze foto beschrijft voor mij iets wat belangerijk is binnen het team: het leren van nieuwe kennis en vaardigheden en het doorgeven van deze kennis en vaardigheden aan de nieuwe studenten. Zodat ik als als ouderejaars straks (tijdens het bouwseizoen) een stap terug kan nemen en de nieuwste studenten aan het werk kan zetten. Dan hebben de jongste studenten de tools, kennis en vaardigheden hebben om hun eigen ideeen te realizeren.

Wat is jouw eerst volgende (leer)doel?
Mijn leerdoel voor dit seizoen is het verbeteren van mij fysieke technische skills. Ik zou graag beter worden in het bedenken en fabriceren van onderdelen.

Zou je in 2022 graag mee naar de USA gaan (als dat doorgaat)?
Ik zou graag meegaan, maar of ik dat kan combineren met mijn afstuderen is op dit moment nog niet duidelijk voor mij.

Kan je het aanraden aan leerlingen en studenten om lid te worden van Team Rembrandts?
Ja zeker! Ik kan zeker aanraden om deel te nemen aan Team Rembrandts. Het is een team met een goede spirit met niet alleen veel mentoren (zoals ik), maar vooral ook veel ervaren mentoren waar je al je vragen aan kan stellen.

Vaardigheden leren bij TR
Welke technische skills heb jij geleerd bij Team Rembrandts
Rembrandts heeft mij geleerd om goed te kunnen werken onder druk. Ook het realiseren van een idee tot een product in korte tijd EN competief werken met een team.

Benoem enkele niet-technische skills die je hebt geleerd bij Team Rembrandts
Werken in team verband, het analyseren en werken naar doelen

Hoeveel uur per week besteed je aan Team Rembrandts?
Gemiddeld 3-5 uur, maar in het bouwseizoen vaak meer.

Besteed je meer tijd aan Team Rembrandts dan aan je huiswerk voor jouw school?
ik besteed meer tijd aan school dan aan Team Rembrandts.

Wanneer is komend seizoen geslaagd in jouw ogen?
Als iedereen die mee gedaan heeft dit jaar terug kan kijken met vreugde, ondanks hoever (of hoe goed) we dat seizoen gepresteerd hebben ten opzicht van andere studenten teams. Het is een competitie, maar….. de fun, het gezamenlijk doelen stellen, het gezamenlijk leren EN de onderlinge sfeer zijn het allerbelangrijkste.

***English***

Introduction
Below is a short interview with Daan van Straalen.

What training/study are you doing? Which school?
I am currently doing the English-language Mechatronics course at Fontys University of Applied Sciences for Engineering in Eindhoven.

Why did you choose that course?
After completing my MBO training in Mechatronics, I wanted to continue learning. And I wanted to be able to do this at a higher level. I also wanted to do the international training instead of the Dutch-language training, because I think it is important to be able to carry out your profession internationally.

Where do you currently live?
I currently live in rooms in the beautiful city of Eindhoven.

Why did you choose Team Rembrandts?
In the second year of my education I wanted to do a project with a lot of challenge. Of the teams that were active at Fontys Engineering at the time, I found Team Rembrandts the most interesting. This is partly because of the approach and vision they had on robotics education through participation in the First Robotics Competition FIRST. The team offers room for individual development and there are also common goals.

First Robotics Competition FIRST
Can you explain what the First Robotics Competition FIRST stands for? The FIRST Robotics Competition (FRC) is an international robotics competition for secondary schools. Each year, teams of high school students, coaches, and mentors work over a six-week period to build robots capable of competing in that year’s game. The robot can weigh up to 57 kg! Robots perform tasks such as:

 • scoring balls into goals,
 • placing inner tubes on racks,
 • hanging on rods and
 • balancing robots on balance beams.

The game, along with the required task set, changes annually. While teams receive a set of standard parts during the annual Kickoff, we can and are encouraged to buy or make specialized parts. The FIRST Robotics Competition is one of four robotics competition programs hosted by FIRST, the other three being:

 • FIRST Lego League Explore,
 • FIRST Lego League Challenge,
 • FIRST Tech Challenge
 • and we are participating in the FIRST Robotics Competition.

Since when have you been a member of Team Rembrandts?
2019

What was the name of the game during your first building season?
Destination Deep Space

What is the name of the robot that was built then?
Andromoda

When did you go to an international competition for the first time?
The competitions take place in the USA. The first year I went to the preliminary rounds (Regionals) and the world championships (Worlds) in 2019. In 2019 we went to 2 Regionals in Los Angeles.

Describe a highlight of that journey
On the first day of competition we walked with our team from our Hostel to the Regional. We had more team members that year than ever before, especially as we went to Los Angeles (LA). We were 60 team members. The atmosphere was very good and we worked hard together. We have also helped other teams with their robot.

World Championship in Detroit
What I liked the most is the last game result of that year: the tie-breaker in the final at the world championship in Detroit. We won that game and became world champions! We can still be proud of what we have achieved.

Briefly explain what we see in the photo
We are currently making backpack robots. These mainly consist of sheet material that has to be set. In the photo I am putting one of the sides of this robot.

Why did you portray yourself that way?
This photo describes something that is important to me within the team: learning new knowledge and skills and passing on this knowledge and skills to the new students. So that as a senior I can take a step back (during the construction season) and put the newest students to work. Then the youngest students will have the tools, knowledge and skills to realize their own ideas.

What is your next (learning) goal?
My learning goal for this season is to improve my physical technical skills. I would like to get better at designing and manufacturing parts.

Would you like to go to the USA in 2022 (if that goes ahead)?
I would like to come along, but it is not clear to me at the moment whether I can combine that with my graduation.

Can you recommend it to pupils and students to become a member of Team Rembrandts?
Hell yes! I can certainly recommend taking part in Team Rembrandts. It is a team with a good spirit with not only many mentors (like me), but also many experienced mentors to whom you can ask all your questions.

Learning skills at TR
What technical skills have you learned at Team Rembrandts?
Rembrandts taught me to work well under pressure. Also the realization of an idea to a product in a short time AND work competitively with a team.

Name some non-technical skills you learned at Team Rembrandts
Working in a team, analyzing and working towards goals

How many hours a week do you spend on Team Rembrandts?
On average 3-5 hours, but often more during the construction season.

Do you spend more time on Team Rembrandts than on your school homework?
I spend more time on school than on Team Rembrandts.

When is next season successful in your eyes?
If everyone who participated this year can look back with joy, despite how far (or how well) we have performed that season compared to other student teams. It’s a competition, but….. the fun, setting goals together, learning together AND the good atmosphere are the most important to me!

FavoriteLoadingVind ik leuk

Over Team Rembrandts

Rembrandts STEAM Foundation is a Dutch Non-Profit organization that started as the First native Dutch robotics team, also known as Team Rembrandts. Team Rembrandts, team 4481, is a robotics team located in Eindhoven with students from Fontys University of Applied Science, Zwijsen College and Heerbeeck College. HBO, WO, MBO and High school combined all together.

​